Stapovi za multiplikatore

Stapovi za multiplikatore

img

Stapovi za multiplikatore vrhunskog kvaliteta.

Stapovi za multiplikatore-Osim specificnog nosača masinice i ru­ko­hva­ta, ka­sting šta­po­vi ima­ju i dru­ga­či­je pro­vod­ni­ke stru­ne, ko­ji naj­če­šće ima­ju kra­ću sto­pu u od­no­su na stan­dard­ne mo­de­le (ka­ko bi stru­na, mul­ti­pli­ka­tor i blank šta­pa bi­li u jed­noj li­ni­ji ko­li­ko god je to mo­gu­će). Osim to­ga, na šta­pu za ka­sting ima vi­še vo­đi­ca ne­go na onom za sta­ci­o­na­rac, ne bi li se spre­či­lo da pri ve­li­kim sa­vi­ja­nji­ma (to­kom bor­be sa ri­bom i pri za­ba­ci­va­nju) stru­na do­la­zi u kon­takt sa šta­pom.U ponudi:Formax stapovi za multiplikatore,Spro stapovi za multiplikatore,Daiwa stapovi za multiplikatore,Abu Garcia stapovi za multiplikatore…..

Filter Products Showing all 19 results
Kategorije
pa_stapovi-brendovi
Dužina štapa
Težina bacanja
Težina štapa
Broj delova
Cena
Filter Products Showing all 19 results
Kategorije
Dužina štapa
Težina bacanja
Težina štapa
Broj delova
Cena