Štapovi za multiplikatore

Osim specificnog nosača masinice i ru­ko­hva­ta, ka­sting šta­po­vi ima­ju i

dru­g­či­je pro­vod­ni­ke stru­ne, ko­ji naj­če­šće ima­ju kra­ću sto­pu u od­no­su na

stan­dard­ne mo­de­le (ka­ko bi stru­na, mul­ti­pli­ka­tor i blank šta­pa bi­li u jed­noj

li­ni­ji). Osim to­ga, na šta­pu za ka­sting ima vi­še vo­đi­ca ne­go na onom za

sta­ci­o­na­rni ili običan varaličarski ribolov, ne bi li se spre­či­lo da pri ve­li­kim

sa­vi­ja­nji­ma (to­kom bor­be sa ri­bom i pri za­ba­ci­va­nju) stru­na do­la­zi u

kon­takt sa šta­pom.